Facebook

Celem regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z serwisu internetowego myfun.pl.

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.myfun.pl.

1.2. Regulamin jest dostępny na stronie http://myfun.pl/regulations.

1.3. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Regulaminu oraz w pełni go akceptuje.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

MYFUN - serwis internetowy dostępny pod adresem www.myfun.pl, służący do wyszukiwania sposobów na spędzenie wolnego czasu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

USŁUGODAWCA - właściciel serwisu www.myfun.pl, Agencja Gordo Piotr Wójcicki, ul. Mikołaja Kopernika 30, budynek B, local 2, 00- 336 Warszawa, NIP: 717-17-34-190.

USŁUBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych pod adresem www.myfun.pl.

KONTRAHENT - podmiot lub osoba prawna, który na podstawie odrębnych ustaleń lub umowy nawiązała współpracę z myfun i którego oferta jest wyświetlana usługobiorcom w formie usługi elektronicznej.

OFERTA - tekstowo- wizualna prezentacja usługi spędzenia wolnego czasu, jaką w swojej sprzedaży posiada kontrahent i która jest opublikowana na serwisie www.myfun.pl.

REGULAMIN - niniejszy dokument.

WYSZUKIWARKA - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MYFUN.PL

3.1. Korzystanie z wyszukiwarki serwisu internetowego dla usługobiorcy jest bezpłatne.

3.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

3.3. Serwis myfun prezentuje oferty spędzania wolnego czasu, których usługodawcami są kontrahenci. Nie jest platform zakupową i nie prowadzi sprzedaży.

3.4. Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z kontrahentem już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

3.5. Oferty są publikowane na serwisie przez właściciela serwisu www.myfun.pl.

3.6. Użytkownik może korzystać z serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet, smartfon) wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Zalecane przeglądarki:

 • Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej
 • Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej
 • Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej
 • Safari w wersji 5.1.7 i wyższej

3.7. Serwis myfun daje Użytkownikowi możliwość:

 1. przeglądania ofert
 2. zawęrzania wyników w oparciu o dostarczone parametry dostępne w wyszukiwarce
 3. przejścia na stronę oferty kontrahenta

3.8. Korzystanie z wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na odpowiednią stronę pola dostępnego w Serwisie Internetowym. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

3.9. Usługobiorca w celu poznania szczegółów danej oferty zobowiązany jest do kliknięca w ofertę. Serwis przekieruje go na stronę internetową kontrahenta. Wszelkie szczegóły (cena, dostępność, warunki itp.) nt. oferty użytkownik zobowiązany jest ustalać bezpośrednio z kontrahentem.

3.10. Serwis myfun zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w opisie oferty, w tym ceny pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie i na stronie kontrahenta.

3.11. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem, a kontrahentem odbywają się na warunkach określonych przez kontrahentów i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Myfun nie jest stroną transakcji i nie odpowiada za:

 1. proces sprzedaży i realizacji oferty.
 2. zgodność wykonania umowy przez Kontrahenta z treścią informacji prezentowanej w serwisie myfunjakość i bezpieczeństwo transakcji.

3.12. Serwis myfun nie odpowiada za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu wynikające z korzystania z usług odnalezionych na serwisie.

4. KONTAKT

4.1. Komunikacja z Usługodawcą jest możliwa za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: halo@myfun.pl), oraz poczta tradycyjnej (Agencja Gordo, ul. Mikołaja Kopernika 30, budynek B, local 2, 00- 336 Warszawa), Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

4.2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć za pomocą poczty elektronicznej (mailowo) lub pisemnie na adres siedziby właściciela serwisu. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących wystąpienia nieprawidłowości; (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

4.3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4.4. Serwis myfun zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad ofert nabytych od kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź nie wykonania umowy należy kierować bezpośrednio do kontrahenta świadczącego ofertę, z którego usług użytkownik korzystał.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Dane o osobach odwiedzających Serwis gromadzone przez Usługodawcę. Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące tej wizyty. W szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą Serwis, oraz oferty, w które usłubiorca kliknął.

5.2. Użytkownik podejmując kontakt z Usługodawcą przekazuje dobrowolnie swoje dane: imię, nazwisko, mail, telefon kontaktowy itp. Przekazane dane są wykorzystywane przez Usługodawcę tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia niejasnych kwestii przez Usługodawcę Usługobiorcy.

5.3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Dane osobowe osób uzyskane w wyniku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą nie są udostępniane podmiotom trzecim.

5.4. Pliki cookies Serwis wykorzystuje w swym działaniu pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”). Pod pojęciem „plików cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu (urządzeniu, za pomocą którego dana osoba korzysta z Serwisu) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

5.5. W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są w kilku celach tzn.:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji osób korzystających z Serwisu; pliki cookies umożliwiają w szczególności rozpoznanie urządzenia, za pomocą którego dana osoba korzysta z Serwisu i w ten sposób zapewnienie prawidłowego wyświetlania strony internetowej Serwisu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorcy;
 • tworzenia statystyk, mających na celu poznanie sposobu, w jaki dane osoby korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości strony wraz ze zmieniającymi się preferencjami osób korzystających z Serwisu;
 • tworzenia statystyk, mających na celu poznanie sposobu, w jaki dane osoby korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości strony wraz ze zmieniającymi się preferencjami osób korzystających z Serwisu;

5.6. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz osoby korzystającej z Serwisu. Takiego rodzaju dane są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej używanej do korzystania z Serwisu. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione m.in. w taki sposób, by automatyczna obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej została wyłączona. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, a także dostępnych w tym zakresie ustawieniach, dostępne są w sekcji ustawień (preferencji) przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą niekorzystnie wpływać na działanie Serwisu, w tym w szczególności ograniczać jego funkcjonalność.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

6.1. Serwis myfun dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem wynikając z usług świadczonych przez podmioty trzecie, przy których usług wykorzystaniu funkcjonuje serwis. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

6.2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2016

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie na stronie internetowej Serwisu nowej wersji Regulaminu.

7.3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis myfun poinformuje o tym Użytkowników na stronach myfun.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

7.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla adresu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

© 2016 myfun
Serwis internetowy myfun.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.